Vyhledat na webu
Zavřít

Pravidla zákaznické akce
„Doporuč s Centropolem a získej“

 1. ÚVOD A ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
  1.1 Pořadatelem a organizátorem akce „Doporuč s Centropolem a získej“ („Akce“) je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: 254 58 302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1457 („Centropol“).
  1.2 Pravidla této Akce („Pravidla“) stanovují podmínky, za kterých lze získat odměnu za doporučení v případě uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu k novému odběrnému místu mezi Centropolem a doporučenou osobou, na jejímž základě dojde k zahájení dodávek dané komodity („Nová smlouva“).
  1.3 Novým odběrným místem ve smyslu této Akce je pouze takové odběrné místo, u kterého k okamžiku uzavření Nové smlouvy není u operátora trhu, společnosti OTE, a.s., přiřazen Centropol jako dodavatel.
  1.4 Nárok na odměnu přitom nemůže žádné osobě vzniknout v souvislosti s takovým odběrným místem, u kterého došlo k účelovému zrušení registrace Centropolu jako dodavatele právě pro možnost opětovné registrace a zisku odměny z této Akce.
 2. TRVÁNÍ AKCE
  2.1 Akce trvá od 30.11.2020 do 31.10.2021 a od 22.11.2021 do 31.10.2022 („Období Akce“). V období mezi 1.11.2021 a 21.11.2021 je Akce přerušena.
 3. ODMĚNA
  3.1 Odměnou se rozumí finanční částka ve výši 1.000 Kč („Odměna“). Pro období od 30.11.2020 do 31.10.2021 činí Odměna mimořádně 1.500 Kč.
  3.2 Rozhodným dnem pro určení výše Odměny ve smyslu čl. 3.1 je den, kdy bylo realizováno Doporučení (viz čl. 5.1 a 5.2 níže). V období mezi 1.11.2021 a 21.11.2021, tj. po dobu přerušení Akce, nelze Doporučení realizovat.
  3.3 Odměnu může za podmínek Akce získat jak doporučující účastník, tak i doporučená osoba.
 4. KDO SE MŮŽE AKCE ZÚČASTNIT
  4.1 Akce se jako doporučující účastník může zúčastnit pouze fyzická osoba, která má s Centropolem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (či obdobnou smlouvu) a ke dni doporučení od Centropolu elektřinu/plyn odebírá.
  4.2 Doporučenou osobou může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá uzavřít s Centropolem Novou smlouvu a ke dni doporučení nemá s Centropolem uzavřenou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny/plynu (či obdobnou smlouvu).
  4.3 Doporučujícím účastníkem ani doporučenou osobou nemůže být osoba: (i) proti které je vedeno exekuční řízení, nebo (ii) která je v úpadku podle insolvenčního zákona.

  Doporučenou osobou dále nemůže být ani osoba, která je vedena v registru dlužníků SOLUS.
  4.4 Je na výlučném uvážení Centropolu, zda umožní účast v Akci osobám, které mají dluhy po splatnosti vůči Centropolu nebo jiné společnosti ze skupiny Centropol.
  4.5 Akce se nemůže zúčastnit zaměstnanec Centropolu či společnosti ze skupiny Centropol či jiná osoba v obdobném postavení, a to ani jako doporučující účastník ani jako doporučená osoba.
  4.6 O účasti v Akci rozhoduje s konečnou platností Centropol. Na účast v Akci není právní nárok.

  1. CO JE DOPORUČENÍ A JAKÝMI ZPŮSOBY LZE DOPORUČIT
   5.1 Doporučující účastník předá kontaktní údaje doporučované osoby Centropolu tak, aby ji Centropol mohl kontaktovat za účelem nabídky účasti doporučované osoby v této Akci spojené s nabídkou jeho produktů a služeb („Doporučení“).
   5.2 Doporučení může doporučující účastník realizovat sdělením kontaktních údajů doporučované osoby v rámci telefonického rozhovoru s operátorem zákaznické linky Centropolu, jejich zasláním na elektronickou adresu sdělenou operátorem zákaznické linky, nebo přes formulář na webu www.centropol.cz.
   5.3 Doporučující účastník bere na vědomí, že Doporučení je možné realizovat a kontaktní údaje doporučované osoby může Centropol využít až poté, co doporučující účastník výslovně prohlásí, že získal souhlas doporučované osoby (i) s předáním jejích osobních údajů Centropolu a (ii) s kontaktováním doporučované osoby ze strany Centropolu pro účely marketingu.
   5.4 Doporučující účastník i doporučená osoba dále berou na vědomí, že pro jejich účast v Akci je nezbytné, aby Centropol jako správce osobních údajů zpracovával jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailový kontakt, číslo smlouvy a zákaznické číslo, datum zahájení dodávek. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem vyhodnocení Akce, informování doporučujícího účastníka o stavu plnění podmínek pro vyplacení Odměny ze strany doporučené osoby (např. o podepsání smlouvy s doporučenou osobou, příp. o jejím zamítnutí, o zahájení dodávek elektřiny/plynu doporučené osobě včetně data zahájení atd.) a o vzniku nároku na vyplacení Odměny a dále za účelem vyplacení Odměny doporučujícímu účastníkovi i doporučené osobě. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení doporučujícího účastníka, číslo smlouvy či zákaznické číslo doporučujícího účastníka mohou být sděleny doporučované osobě za účelem ověření, kdo je doporučujícím účastníkem podle Pravidel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast doporučujícího účastníka a doporučené osoby v Akci a bez jejich poskytnutí není možné se Akce účastnit. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány zejména z důvodu vyhodnocení Akce po dobu Období Akce a dále po dobu 48 měsíců po skončení této Akce, případně po dobu kratší, pokud důvod pro zpracování odpadne dříve. Detailnější informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt na následujícím odkazu http://www.centropol.cz/gdpr.
  2. ODMĚNA A PODMÍNKY PRO JEJÍ VYPLACENÍ
   Doporučující účastník
   6.1 Doporučující účastník získá za Doporučení Odměnu, pokud:
   (i) doporučená osoba v Období akce uzavře s Centropolem Novou smlouvu; a zároveň
   (ii) do 36 měsíců od uzavření Nové smlouvy budou zahájeny dodávky elektřiny/plynu, jež budou poskytovány alespoň po dobu 30 dnů.
   6.2 Odměna bude doporučujícímu účastníkovi vyplacena způsobem uvedeným v čl. 6.6 těchto Pravidel, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy budou splněny obě podmínky uvedené výše v čl. 6.1.
   6.3 V případě, že více doporučujících účastníků poskytne Centropolu Doporučení na jednu doporučenou osobu, bude Odměna poskytnuta prvnímu doporučujícímu účastníkovi v pořadí.
   Doporučená osoba
   6.4 Doporučená osoba získá za své Doporučení Odměnu v případě, že:
   (i) doporučená osoba uzavře s Centropolem Novou smlouvu v Období akce; a zároveň
   (ii) do 36 měsíců od uzavření Nové smlouvy budou zahájeny dodávky elektřiny/plynu, jež budou poskytovány alespoň po dobu 30 dnů.
   6.5 Odměna bude doporučené osobě vyplacena způsobem uvedeným v čl. 6.6 těchto Pravidel, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy budou splněny obě podmínky uvedené výše v čl. 6.4.
   Společné podmínky pro vyplacení Odměny
   6.6 Odměna bude vyplacena na bankovní účet, který označila osoba, které vznikl nárok na vyplacení Odměny, příp. jiným individuálně dohodnutým způsobem, např. poštovní poukázkou typu B prostřednictvím České pošty, s.p.
   6.7 Účastník této Akce ztrácí nárok na dosud nevyplacenou Odměnu k okamžiku, kdy skončí jeho smluvní vztah s Centropolem, na jehož základě mu byly poskytovány dodávky elektřiny/plynu, a to bez ohledu na to, že podmínky pro její vyplacení byly nebo budou splněny.
   6.8 V případě, že v okamžiku, kdy má dojít k vyplacení Odměny účastníkovi této Akce a tento účastník má vůči Centropolu splatný dluh, je Centropol oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu dluhu vůči pohledávce účastníka této Akce na vyplacení Odměny. Případný rozdíl (tj. zbývající část Odměny po provedení započtení) může být dle uvážení Centropolu účastníkovi této Akce vyplacen podle těchto Pravidel.
   6.9 Pro posouzení Odměny z pohledu daně z příjmů bude účastník této Akce postupovat podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY AKCE
   7.1 Je na výhradním uvážení Centropolu, zda na základě Doporučení osloví příslušnou osobu s nabídkou na uzavření Nové smlouvy či nikoliv. V případě, že Centropol Doporučení k nabídce na uzavření Nové smlouvy nevyužije anebo z jakéhokoliv důvodu k uzavření Nové smlouvy na základě Doporučení nedojde, nemá doporučující účastník nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s Doporučením.
   7.2 O veškerých námitkách, stížnostech či reklamacích v souvislosti s touto Akcí rozhoduje s konečnou platností Centropol.
   7.3 Účastníky Akce, u kterých je důvodné podezření, že nedodržují či zneužívají tato Pravidla, je Centropol oprávněn z Akce vyřadit a doposud nevyplacenou Odměnu nevyplatit nebo požadovat vrácení vyplacené Odměny. Toto právo může Centropol uplatnit i na jakémkoliv vyúčtování za poskytnuté služby.
  4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   8.1 Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. Centropol si vyhrazuje právo tato Pravidla změnit, Akci přerušit nebo bez náhrady zrušit, a to kdykoliv v jejím průběhu. Případnou změnu Centropol uveřejní na internetové stránce www.centropol.cz/doporuc, kde jsou k dispozici úplná aktuální Pravidla. Změna, včetně případného zrušení Akce, nabývá účinnosti dnem uveřejnění na uvedené internetové stránce.
   8.2 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 30.11.2020.
  5. Tato Pravidla byla změněna s účinností ke dni 26.8.2022.
   CENTROPOL ENERGY, a.s