Co Vám nabízíme?

Naše společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. nabízí výrobcům možnost uzavření smlouvy o výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Tím nebude výrobce, z pohledu provozovatele distribuční soustavy, vystaven riziku vyhodnocení dodávky jím vyrobené elektřiny do distribuční soustavy jako neoprávněné.

Cenu za elektřinu dodanou do distribuční soustavy a vykoupenou na základě uzavřené smlouvy mezi výrobcem a naší společností nabízíme pro rok 2019 ve výši 700 Kč/MWh u výroben s instalovaným výkonem do 30kWp (včetně). Pokud vlastníte výrobnu s instalovaným výkonem nad 30 kWp, je nutné k vytvoření cenové nabídky zaslat hodinový profil dodávky přebytků výroby do distribuční soustavy za posledních 12 měsíců.

Vzhledem k nastavení výkupní ceny na hranici maximální možné výše požadujeme u výroben s instalovaným výkonem do 30 kWp včetně, uzavření smlouvy o výkupu (výroba) společně s uzavřením smlouvy o dodávkách (spotřeba).

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy o výkupu vyrobené elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. nebo potřebujete doplnění informací týkajících se tohoto procesu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese , nebo telefonním čísle 475 259 632.