Vyhledat na webu
Zavřít

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společností CENTROPOL ENERGY, a.s.

1. Identifikace správce osobních údajů

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302, vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457, číslo licence na obchod s elektřinou: 140805731 – skupina 14, číslo licence na obchod s plynem: 241330508 – skupina 24, číslo registrace u OTE, a.s. (ID RÚT): 283, tel: + 420 475 259 620  (dále jen „CENTROPOL nebo Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje na Správce a Pověřence jsou uvedeny níže v bodě 12. CENTROPOL je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá i jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

2. Komu jsou Informace určeny

Tyto Informace se vztahují na: (i) zpracování osobních údajů budoucích zákazníků CENTROPOL, (ii) zpracování osobních údajů zákazníků CENTROPOL, (iii) zpracování osobních údajů ze strany CENTROPOL během plnění smluv s obchodními partnery, (iv) zpracování osobních údajů návštěvníků obchodních prostor a objektů CENTROPOL, (v) zpracování osobních údajů uživatelů zákaznické telefonní linky, e-mailu a webových formulářů, (vi) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a za účelem cílení reklamy a dále za účelem oslovování s nabídkou produktů a služeb třetích stran – obchodních partnerů CENTROPOL, a to vždy jen u těch subjektů údajů, kteří k tomu udělili svůj souhlas, (vii) zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Informace popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

3. Účely zpracování osobních údajů, právní základ zpracování

Vaše osobní údaje mohou být společností CENTROPOL zpracovávány pro tyto účely:


4. Zpracovávané osobní údaje

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování
● Jméno a příjmení
● Adresa trvalého bydliště
● Kontaktní adresa
● E-mail
● Telefonní číslo
● Oslovení
● V případě dodávky elektřiny a plynu: Číslo zákaznického účtu, údaje o smluvním vztahu zejména výše záloh, plateb, ročních vyúčtováních, spotřeb včetně historie, produktu, informace o využívání produktu, služeb, o údajích o případném porušení smluvní povinnosti.
● V případě telekomunikačních služeb: typ a objem využívaných služeb, výše plateb, měsíční vyúčtování služeb včetně historie, telefonní číslo
Předsmluvní jednání, Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zadaných prostřednictvím zákaznické linky, e-mailu nebo webového formuláře, Zasílání obchodních sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a cílení reklamy, Oslovování s nabídkou produktů a služeb třetích stran – obchodních partnerů Správce.
● V případě dodávky elektřiny a plynu: spojovací číslo SIPO
● V případě telekomunikačních služeb: heslo, číslo SIM karty, PUK, PIN
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zadaných prostřednictvím zákaznické linky, e-mailu nebo webového formuláře
V případě telekomunikačních služeb:
● Provozní údaje, tj. údaje, které se vztahují zejména ke směřování, použitému protokolu, umístění koncového zařízení odesílatele či příjemce, síti, ze které sdělení pochází či na které končí, telefonní číslo volaného, telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, typ zařízení, konfigurační údaje, adresa datového spojení (např. URL), IP adresa, druh, způsob a objem využívání služeb, cena za službu, Vaše typové chování.
● Provozní lokalizační údaje, tj. jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení z důvodu možnosti uskutečnění přenosu zpráv, např. údaje o síti, k níž jste připojen/a
Plnění právních povinností
● Číslo účtu
● IČO
● Datum narození
Předsmluvní jednání, Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
● Elektronický podpis (bez biometrických údajů)Plnění smlouvy
● Rodné číslo (pokud nám to zákon umožňuje)
● Údaje o dokladu totožnosti
Plnění právní povinnosti*
● Údaje o odběrném místě zejména adresa odběrného místa, EAN/EIC, popř. číslo elektroměru/plynoměruPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zadaných prostřednictvím zákaznické linky, e-mailu nebo webového formuláře
● Údaje obsažené v hlasové nahrávce nebo videonahrávcePředsmluvní jednání, Plnění smlouvy (prokázání právních skutečností), Ochrana oprávněného zájmu (zkvalitňování služeb – kvalita hovoru se zákazníkem), Plnění právních povinností – doložení dokladů příslušnému správnímu orgánu ČR a pro účely orgánů činných v trestním řízení.
● Záznam z kamerového systémuOchrana oprávněného zájmu – doložení dokladů příslušnému správnímu orgánu ČR nebo orgánů činných v trestním řízení
● Informace uvedené v životopiseOpatření před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o zaměstnání)

* především zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů CENTROPOL, které jsou nezbytné pro zajištění plnění smlouvy a souvisejících služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a cílení reklamy.

K automatizovanému rozhodování bude docházet v případech uzavírání smlouvy s budoucím zákazníkem samostatně na webu společnosti (zákazník zadá své rodné číslo a na základně negativního nálezu mu půjde uzavřít smlouva, v případě pozitivního nálezu mu bude sděleno, že smluvní vztah nelze uzavřít); prověrka bude provedena v registru SOLUS.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost CENTROPOL povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvy● po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností ● po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
● provozní údaje a provozní lokalizační údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud jsou pro přenos zprávy nezbytné, popř. do rozhodnutí sporu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích nebo do konce doby, během níž může být vyúčtováníceny nebo poskytnutí Služby právně napadeno nebo úhrada vymáhána
● provozní údaje a provozní lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí CENTROPOL a při poskytování služeb po dobu alespoň 6 měsíců, a to za účelem jejich případného poskytnutí (i) orgánům činným v trestním řízení, (ii) Policii České republiky, (iii) Bezpečnostní informační službě, (iv) Vojenskému zpravodajství, a (v) České národní bance ve smyslu příslušných právních předpisů
Ochrana oprávněného zájmu Správce● maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
● maximálně po dobu 1 roku od doby, kdy byla podepsána smlouva, která nenabyla účinnosti a je řádně ukončena (nedošlo k zahájení dodávky) nebo i v případě byla-li smlouva ukončena ve lhůtě 15 dnů ode dne zahájení dodávky, nedošlo-li k vystavení faktury
● maximálně pod dobu 5 let u smluv a dodatků, které nenabyly účinnosti a zároveň nejsou řádně ukončené (smlouvy jsou stále v platnosti) a zároveň nebyla vystavena faktura
● v případě záznamů z kamerových systémů po dobu uvedenou v samostatné informaci, která je dostupná na monitorovaném místě; nevznikne-li potřeba uchovávat záznamy po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem/situací, jedná se o dobu do 120 hodin
● v případě nabízení obdobného zboží a služeb po dobu smluvního vztahu
● v případě vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 5 let
● v případě ověřování/vyhodnocování kreditního rizika/bonity či platební morálky zákazníka a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím registrů (informačních databází) evidujících záznamy o závazcích po dobu trvání smluvního vztahu
Vyřizování požadavků zadaných prostřednictvím zákaznické linky, e-mailu nebo webového formuláře● po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Zasílání obchodních sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a cílení reklamy Oslovování s nabídkou produktů a služeb třetích stran – obchodních partnerů Správce● po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a s cílením reklamy 
● po dobu uděleného souhlasu s oslovováním s nabídkou  produktů a služeb třetích stran – obchodních partnerů Správce
○ máte-li se společností CENTROPOL uzavřenu smlouvu, je souhlas udělován po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let od jejího ukončení
○ v ostatních případech je doba, na kterou je souhlas udělován, uvedena přímo v textu konkrétního souhlasu
● případně do odvolání souhlasu se zpracováním
● případně v souladu s příslušnými právními předpisy**
Opatření před uzavřením smlouvypo dobu jednání o uzavření smlouvy a dále maximálně po dobu 6 měsíců

** společnost CENTROPOL je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků či služeb v případě, že jste takové zasílání neodmítli. Odmítnout takové zasílání můžete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

6. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte CENTROPOLu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, včetně dotazníků spokojenosti a cílení reklamy nebo pro účely oslovování s nabídkou produktů a služeb třetích stran – obchodních partnerů Správce, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedená do takového odvolání.

7. Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Pokud Správci poskytnete svou e-mailovou adresu či telefonní číslo, berete na vědomí, že společnost CENTROPOL tyto údaje a příslušné komunikační kanály využije ke komunikaci s Vámi, a to v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na jehož základě Vám poskytuje produkty či služby. Pokud tuto možnost neodmítnete, CENTROPOL Vám tak může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Vaše osobní údaje, skrze tyto prostředky komunikace na dálku (tzn. emailem a/nebo SMS). Pokud o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech nemáte zájem, informujte nás o tom prostřednictvím kontaktů uvedených níže. V takovém případě s Vámi bude CENTROPOL nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí výlučně prostřednictvím Vaší kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který si dobrovolně a prokazatelně zvolíte.

V případě telefonické komunikace CENTROPOL telefonní hovor nahrává pro účely zdokumentování projevu Vaší vůle a případného prokázání právního jednání. Nahrávka telefonního hovoru může být uchována po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 let. O případné možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb budete vždy poučen/a na začátku příslušného telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasíte se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

8. Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je společnost CENTROPOL oprávněna za účelem ochrany svých majetkových práv (zejména v zájmu předcházení podvodnému jednání) před uzavřením smlouvy nahlížet do dlužnických registrů obsahujících údaje o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. CENTROPOL za tímto účelem využívá pro spotřebitele a fyzické osoby podnikající registru sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 9346925, se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „SOLUS“ a „Registr“), v nichž jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: (i) identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, název firmy, rodné číslo, IČO, bydliště, sídlo), (ii) údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v prodlení členské společnosti SOLUS ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky členské společnosti SOLUS déle jak 30 dnů po splatnosti, (iii) o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce, (iv) další osobní údaje, které vypovídají o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. K výše uvedeným osobním údajům má společnost CENTROPOL přístup a zároveň je oprávněna tyto údaje do Registru vkládat bez Vašeho souhlasu, s výjimkou těch osobních údajů, které se týkají Vašich potencionálních závazků a závazků, u nichž nedošlo k prodlení, k nimž má CENTROPOL přístup pouze na základě Vašeho souhlasu.

Výše uvedené v Registru evidované osobní údaje mohou být za předpokladu přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem zpřístupněny i dalším oprávněným uživatelům Registru, jejichž seznam je dostupný na stránkách SOLUS https://www.solus.cz/clenske-spolecnosti/ s tím, že v případě údajů o Vašich potenciálních závazcích a závazcích, u nichž nedošlo k prodlení, mohou být osobní údaje dalším oprávněným uživatelům Registru zpřístupněny jen na základě Vašeho samostatného souhlasu uděleného těmto dalším osobám. Osobní údaje jsou v Registru zpracovávány po dobu trvání závazku ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a CENTROPOL a dále po dobu 3 let po jeho zániku. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 3 měsíců. V případě Registru je správcem osobních údajů v něm evidovaných SOLUS.  Pro více informací se seznamte s Poučením o registrech SOLUS, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci Registru. Aktuální znění Poučení o registrech SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS (https://www.solus.cz), lze je získat také na informační lince SOLUS + 420 840 140 120.

9. Příjemci osobních údajů

Ve společnosti CENTROPOL jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení, jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným CENTROPOL, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující nebo poskytující marketingové služby, služby cílení reklamy a zasílání dotazníků spokojenosti či obchodní partnery Správce nabízející své produkty a služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů CENTROPOL je dostupný zde. Aktuální seznam obchodních partnerů Správce nabízejících své produkty a služby je dostupný zde.

10. Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů CENTROPOL, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s CENTROPOL, popř. jiné údaje, které CENTROPOL obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije CENTROPOL za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že CENTROPOL bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností CENTROPOL své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s CENTROPOL.

11. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

CENTROPOL si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

12. Kontaktní údaje

Společnost CENTROPOL jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat níže uvedenými způsoby.

Písemně na adrese:
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem

Telefonicky: + 420 475 259 620

E-mailem: dpo@centropol.cz

Prostřednictvím kontaktního formuláře: https://www.centropol.cz/o-nas/kontakt/

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace: červen 2024

Ve variantě ke stažení naleznete ZDE.