Vyhledat na webu
Zavřít

Seznam energetických pojmů

Odborné výrazy a pojmy, které uvádíme ve smlouvě, v ceníku a ve vyúčtování, chceme vysvětlit jednoduše a srozumitelně. Potřebujeme na to více místa, než máme v našich dokumentech, proto jsme detailní popis těch nečastějších výrazů připravili tady:

Blackout

Rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Vzniká zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě. Protože přenosové soustavy jsou propojené, může zasáhnout území i několika států.

Číslo odběrného místa

Unikátní kód pro identifikaci každého odběrného místa. Uvádí se ve smlouvách na dodávku energií i ve vyúčtování. EAN pro elektřinu má 18 míst, EIC pro plyn je 16místný.

Distribuční sazba

Přiděluje ji distributor na základě počtu a typu spotřebičů v domácnosti. Distribuční sazby pro domácnosti začínají písmenem D a pro podnikatele písmenem C. Podle distribuční sazby víte, zda a kolik hodin nízkého tarifu můžete využívat. Pro běžné domácnosti slouží jednotarifová (D01d, D02d), kdy je po celých 24 hodin za distribuci elektřiny účtována stejná sazba, vysoký tarif (VT). Používá-li domácnost elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody, přiděluje se dvoutarifová sazba a po část dne se za distribuci elektřiny účtuje nižší sazba (NT – nízký tarif), po zbytek dne VT. Kritéria pro přiznání distribuční sazby stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Distributor elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje fyzickou dopravu elektřiny nebo plynu. Elektřinu ani plyn neprodává. Ve vyúčtování za elektřinu ale najdeme platbu za distribuci a jedná se o tzv. regulované ceny elektřiny, které na návrh distributorů schvaluje a svým nařízením vydává Energetický regulační úřad. Platba za jistič (rezervovaný příkon) je regulovanou platbou distributorům.

Dodavatel elektřiny

Obchodník zajišťující pro koncové zákazníky dodávku elektřiny nebo plynu. Nakupuje energie ve formě komodity na velkoobchodních trzích. Volbou dodavatele může zákazník ovlivnit svou cenu za dodávku.

Dodavatel poslední instance

DPI je dodavatel definovaný energetickým zákonem, který převezme dodávky energií v případě ukončení činnosti původního dodavatele, aby odběratel nezůstal bez proudu nebo plynu. Do tří měsíců si musí najít nového stálého dodavatele. V ČR jsou tři DPI na elektřinu a republiku mají teritoriálně rozdělenou. ČEZ Prodej, a. s. obsluhuje prakticky celou zemi s výjimkou krajů Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny, které má E.ON Energie, a. s., a Prahy, kde působí Pražská energetika, a. s.

Elektrická přenosová a distribuční soustava

Struktura vedení různého typu (velmi vysoké napětí, vysoké a nízké napětí) propojující výrobu elektrické energie v elektrárnách přes distribuční soustavy s koncovými odběrateli (domácnosti, firmy). Využívá zejména nadzemní elektrické vedení, rozvodny přes transformátory mění vysoké napětí používané pro dálkové přenosy na nízké napětí pro spotřebitele.

Elektrický proud

Uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje. Je roven celkovému množství elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času. Proud v elektrických obvodech může

být stejnosměrný, střídavý, harmonický nebo obecný. Elektrický proud je jedna ze základních veličin v soustavě SI. Značka elektrického proudu je „I“ a jednotka je ampér „A“. Měří se přístrojem zvaným ampérmetr zapojeným v obvodu do série.

Elektroměr

Přístroj na měření množství odebrané elektrické energie v domácnosti. Elektroměr uvádí spotřebu v kilowatthodinách (kWh). Podle množství naměřené spotřeby je vyhotoveno vyúčtování za elektřinu.

Za vynálezce elektroměru je považován T. A. Edison. Vlastníkem elektroměru je provozovatel distribuční soustavy (distributor), který je, na základě energetického zákona, povinen měření spotřeby zajistit.

Elektřina

Souhrn elektrostatických a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu. Elektřinou označujeme specifické jevy vyvolané působením elektrického náboje a elektromagnetického

pole, jako je elektrický proud, elektrické napětí, elektrická energie apod. Silová elektřina je označení pro elektrickou energii jako komoditu. Hovoříme pak o výrobě, distribuci a spotřebě elektřiny, o obchodu s elektřinou apod. Jednotkou elektrické energie je watthodina (Wh). Dalšími jednotkami elektrické energie jsou kWh a MWh, ve kterých měříme spotřebu energie v domácnosti. 1 MWh = 1000 kWh.

Fixace ceny elektřiny

Dohodnutá pevná cena, která je neměnná po dané období smluvního závazku, obvykle na 1, 2 nebo 3 roky. Aby dodavatel mohl zákazníkovi cenu silové elektřiny fixovat, měl by její podstatnou část dopředu zajistit na burze nebo od výrobce elektřiny. Pokud by to neudělal, riskuje.

Flikr (blikání)

Nestálý projev žárovky, který vnímáme jako blikání či změnu intenzity světla. Je způsoben kolísáním napětí sítě, jde o nežádoucí efekt.

Fotoelektrický jev

Jinak také fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu a následně mohou být emitovány (vyzařovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou.

Fotovoltaika

Metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody (fotovoltaické články) se obvykle spojují do větších celků, fotovoltaických panelů. Články jsou dvojího typu, krystalické vytvořené na tenkých deskách polovodičového materiálu nebo tenkovrstvé nanášené přímo na sklo nebo jinou podložku.

HDO (hromadné dálkové ovládání)

HDO je technologie, která po elektrické síti spolu s elektřinou přenáší signály (kódy), které řídí zapínání a vypínání vybraných spotřebičů, jako jsou bojlery i elektrické vytápění. HDO řídí také přepínání sazeb na elektroměru (vysoký a nízký tarif). Distributorovi elektrické energie tak HDO umožňuje ovládat spotřebič na dálku a v součtu všech odběrných míst s HDO regulovat zatížení sítě.

Jistič

Samočinný vypínač s ochrannou funkcí v elektrickém obvodu. Při náhlém proudovém nárůstu se rozepne a přeruší tok proudu, podobně jako pojistka.

Odečet elektroměru / plynoměru

Provádí distributor v pravidelných intervalech (obvykle 1x za rok) a naměřená data předává dodavateli. Na základě odečtu dodavatel vystavuje vyúčtování za dodávku energií. Většina domácností má měření spotřeby bez dálkového přenosu dat (typ C) a odečet spotřeby je získáván manuálně. Existují také měření průběhová s dálkovým přenosem údajů o spotřebě. Tento typ měření se bude postupně rozšiřovat a umožní tak lépe porozumět spotřebě elektřiny v odběrném místě a spotřebu ovlivňovat.

Nízký tarif (NT)

Dříve byl často nazýván jako noční proud. Název „nízký“ získal z důvodu nižší ceny distribuované elektřiny. Nízký tarif mají jen odběratelé s dvoutarifní distribuční sazbou (např, D25d, D26d, D57d, D61d). Nízký tarif byl zaveden za účelem regulace spotřeby elektrické energie. V časech, kdy je odběr elektřiny malý, pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO) dojde k aktivaci odběru elektřiny u energeticky náročných spotřebičů. Naopak, v časech vysoké spotřeby (vysokého tarifu) jsou tato zařízení blokována (bojler, akumulační kamna).

OZE

Obnovitelné zdroje energie – nefosilní přírodní zdroje energie z větru, slunečního záření, dále geotermální, z vody, půdy, vzduchu, biomasy či bioplynu. ČR v souladu s EU podporuje výrobu elektřiny z OZE, z druhotných zdrojů (DZ) a z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Podporu OZE hradí také koncoví zákazníci formou příspěvku (POZE), který je jim účtován ve faktuře za elektřinu.

Platba za jistič (příkon)

Ve vyúčtování za elektřinu platíme také za rezervovaný příkon (laicky platba za jistič). Platíme za to, že distributor v každém okamžiku garantuje v daném odběrném místě příkon právě do síly, kapacity hlavního jističe. Jističe jsou jednofázové (spíše menší starší byty) a třífázové. Jednofázový jistič má jeden kabel pro všechny spotřebiče v daném odběrném místě. Třífázový jistič má k dispozici kabely tři.

Pojistka

Jednorázový jistící prvek využívající princip nejslabšího místa proudové dráhy elektrického obvodu. Z hlediska působení pojistky v elektrickém obvodu rozeznáváme přetížení a zkrat. Pojistka je vhodná zejména pro vypínání zkratů. Působí velmi rychle a je tím rychlejší, čím je větší zkratový proud. Tavná vložka pojistky se ohřívá stejně jako vodiče jištěného zařízení. Protože působí rychle, omezuje velikost zkratového proudu. Zkratový proud nedosáhne své vrcholové hodnoty a přeruší se dříve.

Polovodičová součástka

Elektronická součástka využívající pro svou funkci specifické vlastnosti polovodičů, jako jsou například germanium a křemík.

Poruchové linka

V případě poruchy v odběrném místě (výpadku elektřiny) nejprve zkontrolujte hlavní jistič a podružné jističe. Pokud došlo k vnitřnímu přetížení, jistič „vypadl“ a stačí jej uvést do původního stavu (laicky „nahodit“). Pokud elektřina do odběrného místa stále nejde, obraťte se na distributora elektřiny prostřednictvím poruchové linky (linka pro hlášení závad).
ČEZ Distribuce – 800 850 860
PRE distribuce – 800 823 823
EG.D – 800 225 577

Služba vše zaznamená a zahájí proces k odstranění problémů a závad. Poruchová linka pro plyn je 1239, kam vždy nahlaste veškeré úniky zemního plynu či závady a poruchy plynárenského zařízení jako je plynovod včetně domovní přípojky.

Revizní zpráva

Dokument o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení. Na základě revizní zprávy je pro odběrné místo stanovena i distribuční sazba.

Silová elektřina

Elektrická energie vyrobená v elektrárně a distribuovaná konečným uživatelům do odběrných míst. Silová elektřina je produkt, s nímž se obchoduje na energetickém trhu.

Spotové ceny energií

Jedná se o hovorové označení cen, které jsou dosahovány na denním trhu (krátkodobý organizovaný trh). Tyto ceny se mění každou hodinu u elektřiny a každý den u plynu.

Produkty s cenou podle denního trhu jsou vhodné pro zákazníky, kteří umějí a chtějí svoji spotřebu ovlivňovat podle aktuální ceny na trhu. Pro běžné domácnosti jsou tyto ceny riskantní z důvodu neznalosti budoucích nákladů na energie (spotřebitel ve smlouvě s dodavatelem sjednává místo pevné ceny vzorec pro její výpočet).

Tepelné čerpadlo

Zařízení pro přenos tepelné energie z vnějšího prostředí do interiéru vytápěného objektu. Zdrojem energie může být vzduch, zemní teplo nebo teplo z vody.

Zálohy, výše záloh

Pravidelná platba ve stanovené výši odesílaná pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, ročně) dodavateli za dodávku energií. Celková suma za dodávku energií je rozdělena do záloh, jednou ročně je provedeno vyúčtování. Zaplatil-li odběratel za dodávku na zálohách více, než byla skutečná spotřeba, vzniká přeplatek, v opačném případě nedoplatek.

Zelená elektřina

Nevytváří uhlíkovou stopu. Pochází především z větrných, vodních či solárních elektráren. Dodavatelé čisté zelené elektřiny vystavují příslušný certifikát o původu a někdy také o složení obnovitelných zdrojů.

Zemní plyn

Směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek, zejména dusíku a oxidu uhličitého. Charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemí včetně ČR, obsahují zpravidla více než 90 % metanu a méně než 5 % nehořlavých látek. Zemní plyn patří k palivům s vysokou výhřevností. Plynové spotřebiče mají

v porovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva vyšší účinnost – 1 kubický metr zemního plynu (tj. 10,5 kWh) při vytápění plně nahradí např. 3 kg hnědého uhlí.

Zdroje:
www.egd.cz/energeticky-slovnik
www.epet.cz/slovnik-pojmu/