Co najdete na faktuře za elektřinu?

1 strana vašeho vyúčtování

 1. Časové ohraničení období, k němuž se vyúčtování vztahuje. Termín sdružené služby dodávky vyjadřuje souhrn za spotřebovanou elektřinu, distribuční poplatky, služby dodavatele a daň.
 2. Zákaznické číslo a číslo smlouvy – tato čísla se ode sebe odlišují, nejsou totožná.
 3. Jméno a adresa jsou základní identifikační údaje. V případě, že má zákazník trvalé a přechodné nebo se stará o odběrné místo, kde sám nebydlí, mohou se adresy lišit.
 4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem skutečného zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu odebraného množství a ceny elektřiny.
 5. Částka k zaplacení v uvedeném případě se jedná o nedoplatek zákazníka.
 6. Platební údaje a QR kód pro rychlejší úhradu přes chytrý telefon.
 1. Každé odběrné místo je označeno unikátní EAN kód, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy.
 2. Vysvětlení, jak mohl vzniknout nedoplatek.
 3. Graf přibližuje složky ceny elektřiny. Silová elektřina je vlastní komodita, tedy spotřebovaná elektřina jako taková. Do této složky spadají i platby za služby dodavatele. Cena za distribuci je účtována za přepravu elektřiny k odběrnému místu. Daň z přidané hodnoty je u elektřiny 21 %, navíc je tu ekologická daň se sazbou 28,30 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh).
 1. Porovnání spotřeby za uplynulá období.
 2. Vznikne-li výrazný nedoplatek, je třeba zvýšit zálohy, aby k němu při příštím vyúčtování nedošlo. U přeplatku se zálohy naopak snižují.

2 strana vašeho vyúčtování

 1. Upravená výše záloh a předepsané termíny splatnosti pro další období.
 1. Rekapitulace Vašeho vyúčtování
 1. Přehled plateb, kde vidíte spotřebu ve vysokém tarifu, v nízkém tarifu samostatně a k tomu měsíční poplatek
 2. Spotřeba za zúčtovací období vám zobrazujeme, jakým způsobem jste čerpali energii v daném pásmu. Tedy ve vysokém tarifu či nízkém tarifu (dříve známém jako noční proud)

3 strana vašeho vyúčtování

 1. Celková spotřeba silové elektřiny se u dvoutarifové distribuční sazby dělí na spotřebu ve vysokém a nízkém tarifu (VT) a (NT). Rozlišujeme jednotarifovou a dvoutarifovou distribuční sazbu. Jednotarifová je určena pro odběrná místa s běžnými spotřebiči a za elektřinu je stále účtována stejná cena – VT. Dvoutarifová distribuční sazba se přiděluje odběrným místům, kde se elektřina využívá k ohřevu vody, k vytápění nebo dobíjení elektromobilu. Podle dané distribuční sazby je určitý počet hodin v každém dni účtována za elektřinu nižší cena – NT.
 2. Cena za distribuci a související služby
 3. Daň z elektřiny
 4. Zaúčtované platby – Přehled plateb za regulované a neregulované složky ceny elektřiny. Uhrazené zálohy na spodním řádku se označují znaménkem minus. Rozdíl mezi výslednou cenou za elektřinu a částkou zaplacenou na zálohách představuje buď nedoplatek, nebo přeplatek.
 5. Jednotlivé platby za dané časové období.
 1. Přehled za předchozí dvě zúčtovací období ukazuje vývoj spotřeby. Jsou-li rozdíly výrazné a v domácnosti nedošlo k zásadní změně (nový spotřebič, přírůstek v rodině), mohlo by se jednat o chybu v odečtu elektroměru.
 2. Údaje o elektroměru, název produktu a různé typy odečtů stavu elektroměru: při změně ceny, jako samoodečet a standardní odečet.

4 strana vašeho vyúčtování

 1. Přehled za předchozí dvě zúčtovací období ukazuje vývoj spotřeby. Jsou-li rozdíly výrazné a v domácnosti nedošlo k zásadní změně (nový spotřebič, přírůstek v rodině), mohlo by se jednat o chybu v odečtu elektroměru.
 1. Distribuce VT
 2. Distribuce NT
 3. POZE dle ampér
 4. Systémové služby
 5. Poplatek společnosti OTE
 6. Měsíční plat za příkon

5 strana vašeho vyúčtování

 1. Měsíční plat za příkon
 2. Daň z elektřiny s výjimkou elektřiny osvobozené od daně
 3. Celkem za období