Co najdete na faktuře za plyn?

Faktura za plyn
 1. Období, za které je zemní plyn vyúčtován.
 2. Zákaznické číslo a číslo smlouvy – tato čísla se od sebe liší. Pod zákaznickým číslem se eviduje pouze jeden zákazník.
 3. Jméno, adresa a další kontakty na zákazníka. Pokud má zákazník trvalé a přechodné bydliště, případně se stará o odběrné místo, kde sám nebydlí, může se jméno i adresa lišit.
 4. Výsledná částka za vyúčtované období = spotřeba (částka za plyn a distribuci) – zúčtované zálohy přijaté za fakturované období.
 5. Platební údaje a QR kód pro úhradu prostřednictvím chytrého telefonu. (Smart banking)
 6. Každé odběrné místo je označeno unikátním EIC kódem pro snazší identifikaci odběrného místa.
Faktura za plyn
 1. Informace o nedoplatku či přeplatku. Částka se shoduje s výslednou částkou za vyúčtované období.
 2. Grafické znázornění spotřeby za fakturační období. Celková cena je rozložena na:
  cenu za zemní plyn (neregulovaná část), její výše je závislá na spotřebě a sjednaném ceníku,
  cenu za distribuci (regulovaná část), tyto ceny vycházejí z Cenového rozhodnutí ERÚ a dodavatel je nemůže ovlivnit. Pro všechna odběrná místa v uvedeném distribučním území je tato cena stejná,
  daň z plynu, která určena zákonem.
 1. Přehled spotřeby plynu za předchozí období.
 2. Informace ke stanoveným zálohám na následující období.
faktura za plyn
 1. Výše a splatnost záloh na další období, včetně způsobu úhrady.
 2. Rekapitulace Vašeho vyúčtování obsahuje souhrn položek účtovaných za spotřebovaný plyn, distribuci a daň, od kterých se odečítají přijaté zálohy za fakturované období, případné slevy.
faktura za plyn
 1. Přehled plateb je orientační průměrná cena za jednotku a měsíční poplatek pro toto zúčtovací období. Jedná se pouze o zprůměrovanou cenu dle výsledku fakturace, tato částka není účtována a nevstupuje do výsledku faktury.
 2. Přehled počátečních a koncových stavů na plynoměru za fakturované období včetně dodaného množství.
faktura za plyn
 1. Cena za spotřebovaný plyn – neregulovaná část, která obsahuje souhrnné platby dodavateli dle sjednaného ceníku (produktu).
 2. Cena za distribuci a související služby – regulovaná část ceny plynu, která obsahuje všechny regulované složky.
 3. Přehled zaúčtovaných plateb – zúčtované zálohy uhrazené za fakturačním období. Zálohy, uhrazené po fakturačním období, jsou zahrnuty do další fakturace.
 4. Přehled historické spotřeby na odběrném místě, pokud má dodavatel k dispozici.
Faktura za plyn
 1. Přehled vyúčtované spotřeby – detailní rozpis, který obsahuje číslo plynoměru, způsob odečtu, stavy měřidla a rozdíly.
 2. Přehled plateb za spotřebovaný plyn – neregulovaná část ceny plynu. Platba dodavateli dle sjednaného ceníku (produktu) za spotřebovaný plyn a stálou měsíční platbu za zúčtovací období.
faktura za plyn
 1. Přehled plateb za distribuci – regulovaná část ceny plynu.
 2. Regulovaná část, která vychází z Cenového rozhodnutí ERÚ a zahrnuje náklady společnosti Operátor trhu.
 3. Daň z plynu je stanovena zákonem.